00825nam0 2200253  45
001010700115058
00520130128080436.23
010 @a978-7-5327-5808-1@dCNY58.00
100 @a20130126d2013  em y0chiy50   ea
1010 @achi
102 @aCN@b310000
105 @aa  z  001ey
106 @ar
2001 @a周作人俞平伯往來通信集@9zhou zuo ren yu ping bo wang
   lai tong xin ji@f周作人,俞平伯著@g孫玉蓉編注
210 @a上海@c上海譯文出版社@d2013.01
215 @a20,345頁@c圖@d22cm
330 @a本書收錄了一九二一年三月至一九六四年八月周作人與俞平伯
   之間的通信三百九十一封,時間跨度四十餘年。
6060 @a書信集@y中國@z現代
6060 @a書信集
690 @aI266@v5
701 0@a周作人@9zhou zuo ren@4著
701 0@a俞平伯@9yu ping bo@4著
702 0@a孫玉蓉@9sun yu rong@4編注
801 0@aCN@b永利开户送18元体验金@c20130126